Privacy

Psyche in Evenwicht hecht veel waarde aan de bescherming van en een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. In het privacystatement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Hier vindt u het uitgebreide privacystatement van Psyche in Evenwicht. Alles wat u binnen de behandeling aan informatie geeft, valt onder de privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG) en het medisch beroepsgeheim (WGBO). Aan derden wordt alleen informatie verstrekt nadat u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Het dossier wordt na afloop van de therapie gedurende 15 jaar bewaard. Dit is de wettelijk verplichte termijn. Daarna wordt het vernietigd.

Privacyverklaring

Zorgaanbieders in de GGZ, waaronder ook Psyche in Evenwicht, zijn na afloop van de behandeling verplicht diverse gegevens aan te leveren aan het landelijke DBC-informatiesysteem (DIS) en aan de zorgverzekeraar, o.a. de gestelde diagnose. Hieromtrent heeft de Nationale Zorgautoriteit (NZa) een uitzonderingsbepaling opgenomen in de regelgeving. Wanneer u niet wilt dat uw diagnose bij uw zorgverzekeraar en het DIS bekend wordt, kunt u een verklaring van bezwaar tegen informatie-uitwisseling over uw dossier ondertekenen. De standaard privacyverklaring, opgesteld door de NZa, kunnen wij aan u verstrekken. Als u dan de factuur declareert bij uw zorgverzekeraar, krijgt die wel inzage in de ‘prestatie’ maar niet in de diagnose of inhoud van uw behandeling.