Intake

Indien u dit nog niet gedaan heeft bij het online kennismakingsgesprek, is het belangrijk dat u tijdens de online intake de volgende documenten bij de hand heeft:

  • Verwijsbrief, zie verwijzing voor meer informatie

  • Verzekeringsbewijs (zorgverzekeringspas of polisblad)

  • Geldig identiteitsbewijs (een rijbewijs volstaat)

Procedure

Voorafgaand aan het online intakegesprek ontvangt u per email een link om een vragenlijst in te vullen bestaande uit meerkeuzevragen. Dit is van belang om alvast een indruk te krijgen van uw klachten, zodat we deze tijdens het intakegesprek gerichter kunnen onderzoeken. Tijdens de intake zullen er aanvullende vragen gesteld worden over de aard en het verloop van uw klachten. Indien nodig zullen er nog aanvullende vragenlijsten afgenomen worden om meer inzicht te krijgen in uw problematiek. Het kan voorkomen dat voor de intakeprocedure twee gesprekken nodig zijn. Ook kunnen we, indien u hiermee akkoord gaat, eventueel een naaste uitnodigen. Soms kan dit helpen om een completer beeld te krijgen van uw klachten. De intake is erop gericht om voldoende informatie te verkrijgen voor het stellen van een diagnose en het bieden van een passende behandeling. Er moet sprake zijn van een DSM-stoornis om in aanmerking te komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar. Meer informatie over de voorwaarden voor vergoeding vindt u hier. Ook wordt tijdens de intake een inschatting gemaakt of uw klachten binnen de kortdurende en klachtgerichte behandeling passen (basis GGZ) die Psyche in Evenwicht biedt, of dat de klachten dusdanig ernstig en complex van aard zijn dat ze beter binnen een langer durende behandeling passen (specialistische GGZ). In het laatste geval wordt u terugverwezen naar uw verwijzer met indien mogelijk een passend advies.

Indien uw klachten binnen de basis GGZ passen, wordt er een inschatting gemaakt van het type behandeltraject, oftewel de ‘prestatie’. Op basis van de ernst, complexiteit, beloop van uw klachten en de mogelijke risicofactoren, wordt een keuze gemaakt voor één van volgende vier prestaties:

  • Onvolledig behandeltraject (1-2 gesprekken)

Deze prestatie wordt gekozen wanneer tijdens de intakeprocedure blijkt dat uw klachten niet voldoen aan een diagnose, of blijkt dat uw diagnose valt onder de onverzekerde zorg, of uw klachten blijken dusdanig ernstig te zijn dat deze beter behandeld kunnen worden binnen de specialistische GGZ, of u besluit zelf te stoppen na maximaal 2 gesprekken, ongeacht de reden.

Als uw klachten niet onder de verzekerde zorg vallen en u wenst wel behandeling, dan wordt u behandeld onder de noemer onverzekerd product (OVP). Een onverzekerd product wordt niet vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering, maar het kan zijn dat uw eventuele aanvullende verzekering wel een aantal gesprekken vergoedt. Indien u geen behandeling wenst, wordt u terugverwezen naar uw verwijzer. Meer informatie over de kosten en vergoedingen vindt u hier.

  • Basis Kort (3-4 gesprekken)

Deze prestatie wordt gekozen wanneer de klachten voldoen aan de criteria van een DSM-stoornis en de ernst van de problematiek licht van aard is.

  • Basis Middel (5-7 gesprekken)

Bij deze prestatie is er sprake van een DSM-stoornis en is de problematiek matig van ernst.

  • Basis Intensief (8-12 gesprekken)

Er is sprake van een DSM-stoornis en de problematiek is ernstig.


Behandeltarief per prestatie

Het door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) wettelijk vastgestelde behandeltarieven zijn gebaseerd op het type prestatie, waarbij een behandelduur hoort. Het hierboven vermelde aantal gesprekken is slechts een indicatie. Het kan dus voorkomen dat een cliënt voor de prestatie ‘basis intensief’ 8 behandelingen nodig heeft, terwijl een andere cliënt 12 behandelingen behoeft. In beide gevallen is het behandeltarief gelijk, dit geldt vanzelfsprekend ook voor de vergoeding door de zorgverzekeraar. Meer informatie over het behandeltarief per prestatie vindt u hier. Houd er tevens rekening mee dat de behandelduur van uw behandeling bestaat uit directe tijd, hieronder wordt verstaan face to face, telefonisch of emailcontact, en indirecte tijd, bijvoorbeeld verslaglegging, bijwerken van uw dossier, overleg met uw verwijzer etc.


Resultaat intake

Aan het einde van de intakeprocedure worden de resultaten en het behandelplan met u besproken. Indien u akkoord gaat met het behandelplan, worden afspraken gemaakt om de online behandeling te starten.