Verwijzing

Verzekerde zorg

Het is voor behandeling in de generalistische basis GGZ niet nodig om toestemming te vragen aan uw zorgverzekering. Het hebben van een verwijzing, is echter wel een voorwaarde voor vergoeding van de behandeling. Een verwijzer weet hoe hij/zij een goede verwijsbrief moet opstellen. De informatie hieronder is bedoeld om u inzicht te geven in het zorgproces. De verwijsbrief moet aan enkele landelijk vastgestelde eisen voldoen en moet aanwezig zijn voorafgaand of tijdens het eerste contact met de psycholoog.

Een verwijsbrief kan worden geschreven door:

  • uw huisarts;
  • uw bedrijfsarts;
  • uw medisch specialist;

Op de verwijzing staan vermeld:

  • de naam, functie en AGB-code van de verwijzer;
  • een handtekening en/of een praktijkstempel van de verwijzer;
  • een melding dat de verwijzing voor de generalistische basis GGZ is;
  • argumentatie voor de keuze voor basis GGZ met gebruikmaking van de volgende criteria: een vermoeden van een in de DSM 5 benoemde stoornis; ernst van de problematiek; risico; complexiteit; beloop klachten.
  • een datum; de verwijzing is gedateerd maximaal zes maanden vóór start behandeling en minimaal op de datum van start behandeling (dat wil zeggen de datum van het eerste directe of indirecte cliëntgebonden contact).


Onverzekerde en particuliere zorg

Bepaalde problemen en klachten vallen niet onder de verzekerde zorg. Uw huisarts weet vaak wel of uw klachten/problemen uitgesloten zijn van vergoeding. Indien u aanvullend verzekerd bent, zou u voor bepaalde klachten voor vergoeding in aanmerking kunnen komen. U kunt dit bij uw zorgverzekeraar voor uw specifieke klacht/probleem navragen. Onder andere de volgende aandoeningen vallen onder de onverzekerde zorg: aanpassingsstoornissen, slaapstoornissen, bepaalde seksuele stoornissen, specifieke fobie, werk- en studieproblemen, relatieproblemen. Dit betekent niet dat de problemen waarmee u worstelt geen behandeling behoeven. Indien u behandeling wenst voor klachten die niet vallen onder de verzekerde zorg, ook wel 'onverzekerd product (OVP)' genoemd, dient u de kosten zelf te betalen. Voor onverzekerde zorg heeft u geen verwijzing nodig. Als u de behandeling om wat voor reden dan ook zelf wilt betalen, heeft u geen verwijzing nodig.